Statut Fundacji

Tekst jednolity statutu Fundacji uwzględnia zmiany statutu przyjęte uchwałą Fundatora nr 1 z dnia1 lipca 2019 r.

STATUT FUNDACJI WEB.LEX

I. Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA WEB.LEX, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest przez Rafała Chmielewskiego – zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnymsporządzonym przez notariusza Anną Szulc, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przyul. Paderewskiego 3 lok. 42, w dniu 20 maja 2019 r. (Repertorium A nr 1352/2019).
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1491) oraz postanowień niniejszego Statutu.
 3. Fundacja posiada osobowość prawną.

§2

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§3

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dla realizacji swoich celów Fundacja może również prowadzić działalność pozagranicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne.

§4

Fundacja może używać pieczęci z nazwą i adresem oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§5

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczeniaspołecznego.

 

II. Cele i zadania Fundacji

         §6

      1. Celem Fundacji jest:

 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • działalność charytatywna;
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej;
 • udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa
 
 1. Fundacja działa na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, niepełnosprawnych lub potrzebujących pomocy, które jednocześnie mają wykształcenie prawnicze lub są powiązane ze środowiskiem prawniczym (w szczególności są lub byli krewnymi lub powinowatymi osoby, która ma wykształcenie prawnicze).
 2. Dla pozyskiwania środków finansowych na realizację celów, o których mowa w ust. 1 i 2, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, a także brać udział w spółkachoraz innych podmiotach i organizacjach.

  §7

 1. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:
  • organizowanie i udzielanie szeroko pojętej pomocy społecznej;
  • udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom znajdującym się pod opieką Fundacji;
  • organizowanie spotkań i imprez o charakterze charytatywnym;
  • organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów, imprez kulturalno-oświatowych i kampanii informacyjnych;
  • pośredniczenie między osobami potrzebującymi a prawnikami świadczącymi usługi prawne pro bono;
  • prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej.
 2. Wszelkie działania, o których mowa w ust. 1 są finansowane przez Fundację.

  §8

 1. Dla realizacji swoich celów Fundacja może wspomagać działalność innych osób prawnych, podmiotów nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, o ile ta działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 2. Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami polskimi izagranicznymi dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
 3. Fundacja może inicjować i prowadzić współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działaniaFundacji.
 4. Fundacja może realizować swoje cele statutowe także poprzez członkostwo lubwspieranie innych fundacji polskich i zagranicznych, organizacji zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach zbieżnych z celem Fundacji.

  III.Majątek i dochody Fundacji

  §9

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski, w jaki wyposażył Fundację Fundator wkwocie 2000 zł, oraz środki finansowe i inne aktywa uzyskane lub nabyte przez Fundację w okresie jej działalności.
 2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, a osiągany dochód przeznaczany będzie na realizację celów statutowych.
 1. Dochody Fundacji pochodzą z:
  1. darowizn, spadków, zapisów,
  2. dochodów z dotacji i subwencji,
  3. dochodów ze zbiórek publicznych, w tym organizowanych za pośrednictwemInternetu i innych środków przekazu i komunikacji na odległość, oraz aukcji charytatywnych, przy czym przez zbiórki publiczne rozumie się zbiórki publicznego, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 14.03.2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 756 ze zm.);
  4. majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji,
  5. odsetek i depozytów z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w krajui za granicą.
 2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach.

  § 10

Zabronione jest:

 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienie, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub napreferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
 4. dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczy Fundator, członkowie organów Fundacji lub jej pracownicyoraz ich osoby bliskie.

IV. Organy Fundacji

§ 11

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
 2. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.
Zarząd Fundacji
§ 12
 1. Zarząd kieruje Fundacją i zarządza jej majątkiem, reprezentuje ją na zewnątrz, w szczególności we wszystkich sprawach związanych z realizacją celów statutowychFundacji.
 2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 3. Zarząd składa się z 1 do 3 osób powoływanych przez Fundatora w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Fundacji, na czas nieoznaczony, przy czym Fundator wskazuje Prezesa Zarządu.
 4. Fundator może zasiadać w zarządzie Fundacji.
 5. Mandat członka Zarządu wygasa w przypadku śmierci, pisemnej rezygnacji lubodwołania przez Fundatora z pełnionej funkcji.§ 13

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacjiupoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 14

Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

§ 15

Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Rada Fundacji

§ 16

 1. Rada jest organem kontroli i nadzoru.
 2. Rada Fundacji składa się z 3 do 6 członków powoływanych na czas nieoznaczony.
 3. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
 4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku śmierci, pisemnej rezygnacji lubodwołania z pełnionej funkcji.
 5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w ZarządzieFundacji.

§ 17

 1. Przewodniczącego Rady Fundacji wskazuje Fundator w oświadczeniu o powołaniu członka Rady.
 2. Przewodniczący kieruje pracami Rady, reprezentuje ją oraz zwołuje i przewodniczy jej zebraniom.

§ 18

 1. Rada zbiera się w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż 2 (dwa) razy w roku.
 2. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosekZarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Posiedzenia Rady zwołuje się za pomocą zawiadomień skierowanych do każdego zczłonków w formie pisemnej lub elektronicznej, co najmniej na 7 dni przed terminemposiedzenia.
 4. Rada podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Rada podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa jej członków, a wszyscy zostali prawidłowo powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad posiedzenia.
 5. W posiedzeniu mogą brać udział Fundator oraz członkowie Zarządu.
 6. Rada może przyjąć Regulamin określający sposób jej funkcjonowania.

§ 19

Członkowie Rady pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

§ 20

Do zadań Rady należy:

 1. wskazywanie głównych kierunków działalności Fundacji;
 2. nadzór nad działalnością Fundacji i Zarządu;
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji;
 4. ocena pracy i udzielanie absolutorium członkom Zarządu oraz przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji;
 5. wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Zarząd;
 6. proponowanie Zarządowi podejmowania działań w celu realizacji celów Fundacji; występowanie do Zarządu z wnioskami w sprawach dotyczących Fundacji.

§ 21

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do żądania od Zarządu udostępnienia dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

§ 22

Członkowie Rady:

 1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległościsłużbowej,
 2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane zoskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionychkosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

V. Postanowienia końcowe

§ 23

Zmiana Statutu i zmiana celów Fundacji może nastąpić w drodze uchwały Fundatora.

§ 24

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymiprzepisami prawa.
 2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 25

 1. Dla efektywnej realizacji celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Fundator w drodze uchwały.

§ 26

 1. W przypadku wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji podlega onalikwidacji na podstawie pisemnej decyzji Fundatora, przy czym wymaga onazatwierdzenia przez Radę Fundacji.
 2. Rada Fundacji wyznacza likwidatora lub likwidatorów oraz ustala szczegółowe zasady itryb przeprowadzenia likwidacji Fundacji.
 3. Ewentualny majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany innym fundacjom o podobnym celu działania.

Warszawa, 1 lipca 2019 roku

Fundator
Rafał Chmielewski